Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van SWW Computer B.V. (“SWW”), gevestigd te Zoetermeer, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 3676 dd. 12 mei 1997.

1a.
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan SWW een offerte vraagt of met SWW een overeenkomst is aangegaan en/of in wiens opdracht is gehandeld.

Terug naar boven

2a.
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van SWW en overeenkomsten door en met SWW aangegaan; deze Voorwaarden zien zowel op de koop en levering van zaken als op het verrichten van diensten.
2b.
De opdracht of order van de Opdrachtgever geldt als acceptatie van deze Voorwaarden van SWW.
2c.
Bijzondere, van deze Voorwaarden afwijkende bepalingen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
2d.
Indien en voor zover één of meer bepalingen van deze Voorwaarden in strijd mochten komen met van overheidswege dwingendrechtelijk vastgestelde wettelijke bepalingen, dan worden laatstgenoemde bepalingen geacht in de plaats te zijn getreden van de desbetreffende bepalingen of een gedeelte der bepalingen van de Voorwaarden, onverminderd de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden.

Terug naar boven

3a.
Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van SWW zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld.
3b.
Uitsluitend na schriftelijke bevestiging door of op bevoegde wijze namens SWW van de door de Opdrachtgever geplaatste order, dan wel nadat SWW tot levering c.q. tot uitvoering overeenkomstig de order is overgegaan, is een overeenkomst tot stand gekomen.
3c.
Fouten en/of onduidelijkheden in aanbiedingen of orderbevestigingen kunnen niet tot een van de werkelijke bedoelingen afwijkende binding van SWW leiden en doen haar evenmin aansprakelijk zijn voor eventuele schade door bovenstaande factoren veroorzaakt.
3d.
Indien wordt gehandeld met twee of meer Opdrachtgevers, zijn deze hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.

Terug naar boven

4a.
Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen geldt de prijs overeenkomstig de door SWW gedane aanbieding;
4b.
SWW behoudt zich het recht voor de prijzen in redelijkheid te verhogen na het verstrijken van één maand na het aangaan der overeenkomst in verband met het gestegen kostenpeil. Dit laat evenwel onverlet de bevoegdheid van SWW tot doorberekening van prijsverhogingen waartoe zij krachtens wetsbepaling gerechtigd is;
4c.
Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvulling en/of wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de Opdrachtgever;
4d.
Indien zich na het sluiten van de overeenkomst in de koers van voor SWW relevante vreemde valuta wijzigingen voordoen en zulke wijzigingen twee procent (2%) of meer bedragen ten opzichte van de koers van die valuta ten tijde van het aangaan van de overeenkomst, is SWW te allen tijde, onverminderd het bepaalde in artikel 4b, gerechtigd de overeengekomen prijs in redelijkheid aan te passen;
4e.
Ter zake van de uitgevoerde opdracht/ overeenkomst wordt door SWW op verzoek van de Opdrachtgever een gespecificeerde nota verstrekt;
4f.
Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Terug naar boven

5a.
Indien de Opdrachtgever de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan SWW alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte onkosten (kosten van voorbereiding, opslag, bestellingen van derden, provisie e.d.) te vergoeden, alles onverminderd het recht van SWW op volledige vergoeding wegens winstderving, zomede overige uit de annulering voortvloeiende schade.

Terug naar boven

6a.
Opgegeven leveringstermijnen gelden slechts bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor SWW zijn de zaken te leveren en/of de werkzaamheden te verrichten. Onder leveringstermijnen worden in deze voorwaarden tevens verstaan de termijnen van uitvoering der werkzaamheden. Overschrijdingen van de leveringstermijnen worden zo spoedig mogelijk gemeld aan de Opdrachtgever.
6b.
Overschrijding van de leveringstermijn kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding, noch geeft zulk een overschrijding recht om de overeenkomst te ontbinden.
6c.
Indien de Opdrachtgever de zaken niet op het tijdstip van levering c.q. oplevering in ontvangst neemt, worden deze voor zijn rekening en risico te zijner beschikking gehouden.
6d.
Alle leveringen geschieden voor rekening van Opdrachtgever. SWW behoudt zich het recht voor onder rembours te leveren of vooruitbetaling van de overeengekomen prijs en de verschuldigde leveringskosten te bedingen.
6e.
Levering geschiedt steeds “af magazijn”, alwaar de zaken zijn opgeslagen. Het risico gaat derhalve op de Opdrachtgever over op het moment, dat de zaken het magazijn verlaten.
6f.
SWW is nimmer aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, ontstaan door of in verband met het transport.
6g.
SWW is gerechtigd in gedeelten te leveren.

Terug naar boven

7a.
De Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering de zaken c.q. de werkzaamheden grondig te inspecteren op gebreken.
7b.
Reclames ter zake van zichtbare gebreken dienen door de Opdrachtgever binnen acht dagen na levering c.q. oplevering schriftelijk aan SWW te worden gemeld op straffe van verval van ieder recht op reclame ter zake van het gebrek.
7c.
Reclames ter zake van niet zichtbare gebreken dienen door de Opdrachtgever binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken schriftelijk bij SWW te worden gemeld op straffe van verval van ieder recht op reclame ter zake van het gebrek.
7d.
De Opdrachtgever is gehouden de klacht nauwkeurig te specificeren onder overlegging van relevant bewijsmateriaal.
7e.
SWW dient terstond in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren;
7f.
Reclames met betrekking tot een deel der geleverde zaken geven geen recht op afkeuring van de gehele levering.

Terug naar boven

8a.
De vorderingen van SWW dienen te worden beschouwd als brengschulden van de Opdrachtgever.
8b.
Onverminderd artikel 6d en/of 8d dient betaling te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum zonder aftrek of verrekening ten kantore van SWW of op een door SWW aan te wijzen bank- of girorekening, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
8c.
SWW is gerechtigd om een kredietbeperkingstoeslag of betalingskorting toe te kennen, welke op de factuur van SWW wordt medegedeeld.
8d.
Onverminderd het recht van retentie, zal het SWW vrij staan een vooruitbetaling te vorderen, alvorens tot uitvoering der overeenkomst over te gaan. De Opdrachtgever is gerechtigd zekerheid te stellen in de vorm van een bankgarantie of een andere zekerheid, zulks ter beoordeling van SWW;
8e.
Indien de Opdrachtgever de vordering van SWW niet binnen veertien (14) dagen na factuurdatum betaalt althans niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en heeft SWW zonder enige ingebrekestelling het recht de Opdrachtgever over het verschuldigde 1,5 % rente per maand of een gedeelte daarvan in rekening te brengen;
8f.
SWW is voorts gerechtigd om, buiten de hoofdsom en rente, van de Opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet-betaling of niet tijdige betaling veroorzaakt, te vorderen;
8g.
De buitengerechtelijke kosten bedragen 15 % van de som van hoofdsom met een minimum van € 150,–. Uit het enkele feit dat SWW zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van alle buitengerechtelijke kosten;
8h.
Betalingen van aan SWW toekomende vorderingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente;
8i.
Indien de Opdrachtgever tegen enige factuur en/of overzichtsnota niet binnen 7 dagen na dagtekening van het betreffende stuk schriftelijk bezwaar heeft gemaakt bij SWW, wordt de Opdrachtgever geacht met het betreffende stuk accoord te gaan.

Terug naar boven

9a.
Met inachtneming van hetgeen elders in deze Voorwaarden over risico en in het bijzonder het overgaan op de Opdrachtgever is bepaald, blijven alle geleverde zaken, alsmede alle aangevoerde onderdelen en materialen, eigendom van SWW, totdat de Opdrachtgever de vorderingen van SWW ter zake van al de door laatstgenoemde krachtens overeenkomst geleverde zaken, of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten met inbegrip van rente en kosten, die de Opdrachtgever aan SWW verschuldigd is, volledig heeft betaald.
9b.
Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de Opdrachtgever is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in 9c hierna.
9c.
Het is de Opdrachtgever toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is de Opdrachtgever verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde in dit artikel.
9d.
De Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van SWW te bewaren. De Opdrachtgever is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen schade en diefstal te verzekeren. Alle aanspraken van de Opdrachtgever op de verzekeraar(s) van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra SWW te kennen geeft dit te wensen, door de Opdrachtgever aan SWW worden verpand op de wijze aangegeven in art. 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van SWW op de Opdrachtgever.
9e.
Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de Opdrachtgever zijn overgegaan en zich nog in handen van de Opdrachtgever bevinden, behoudt SWW zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen anders dan de in art. 3:92 lid 2 BW genoemde, die SWW uit welke hoofde dan ook nog op de Opdrachtgever mocht hebben.
9f.
Indien de Opdrachtgever niet nauwkeurig mocht hebben voldaan aan enigerlei verplichting jegens SWW en voorts in geval van ontbinding der overeenkomst uit welke hoofde dan ook of indien de Opdrachtgever SWW goede grond geeft te vrezen dat Opdrachtgever in diens verplichtingen tekort zal schieten, is SWW gerechtigd alle zaken, waarop het voorgaande eigendomsbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, alles onverminderd het recht van SWW op volledige schadevergoeding ingevolge deze Voorwaarden en/of enige wettelijke bepalingen. Na terugneming zal de Opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

Terug naar boven

10a.
Onverminderd het wettelijke retentierecht is SWW gerechtigd enige zaak van de Opdrachtgever, die haar op enigerlei titel ter beschikking is gesteld, onder zich te houden zulks tot de volledige voldoening van al hetgeen SWW uit welk hoofde dan ook van Opdrachtgever heeft te vorderen, tenzij de Opdrachtgever ter zake van die vordering genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Terug naar boven

11a.
SWW is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals nader in deze Voorwaarden is omschreven:
b. daden of nalatigheden van de Opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege de Opdrachtgever te werk zijn gesteld:
c. onoordeelkundig gebruik van de door SWW geleverde zaken:
d. het verstrekken door de Opdrachtgever van onvolledige c.q. onjuiste informatie.
11b.
SWW is slechts aansprakelijk voor de schade voor-zover ontstaan door grove schuld van SWW of van hen, die door SWW te werk zijn gesteld op de aan haar opgedragen werkzaamheden;
11c.
SWW zal nimmer gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een Opdrachtgever te vergoeden;
11d.
De aansprakelijkheid van SWW is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der geleverde zaken c.q. der opgeleverde werkzaamheden.

Terug naar boven

12a.
Ter zake van de door SWW geleverde zaken c.q. opgeleverde werkzaamheden zijn garantiebepalingen van toepassing indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen;
12b.
Voor verkochte en geleverde zaken met fabrieks-, resp. importeurs- of groothandelsgarantie gelden slechts de desbetreffende door leveranciers gehanteerde bepalingen.

Terug naar boven

13a.
Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of uit enige andere met SWW gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van aanvraag van faillissement, aanvraag van surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Opdrachtgever, wordt de Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft SWW het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, te harer keuze zonder dat SWW tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, onverminderd de haar verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering welke SWW ten laste van de Opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijk en volledig opeisbaar.

Terug naar boven

14a.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van SWW binden SWW niet, voor zover ze door SWW niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben en niet beschikken over een schriftelijke volmacht.

Terug naar boven

15a.
Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval mede verstaan, stakingen, blokkade, bedrijfsstoornis, materiaaltekorten, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen, natuurrampen, export- of importverboden, weigering import- en exportvergunningen te verstrekken, verbeurdverklaring of andere overheidsmaatregelen en wanprestaties van toeleveranciers van SWW of andere wijzen van niet voldoen door deze toeleveranciers aan hun verplichtingen en voorts elke andere van buiten komende oorzaak die naar geschreven of ongeschreven recht, gewoonte of verkeersopvattingen in redelijkheid niet aan SWW kan worden toegerekend.

Terug naar boven

16a.
De Opdrachtgever kan SWW verzoeken voor rekening van Opdrachtgever een verzekering af te sluiten, die de risico’s dekt voor welke SWW niet aansprakelijk is. SWW is echter slechts gehouden een verzekering, zoals in het bovenstaande bedoeld, te sluiten indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

Terug naar boven

17a.
Alle geschillen tussen partijen over de interpretatie of de toepassing van deze Voorwaarden zullen ter beslechting, zo nodig, worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Terug naar boven

18a.
Op deze Voorwaarden, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten, waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands Recht en het Nederlands Internationaal Privaatrecht van toepassing.

Terug naar boven